اسامی دانش آموزان یازدهم رشته کامپیوتر


ردیف نام نام و نام خانوادگی عکس
1 محمدحسین ماهوش
2 محمدرضا حیدری
3 محمدجواد پریشانی
4 ابوالفضل حاجیان
5 علی رضایی
6 ابوالفضل صرامی
7 رضا ساعدی
8 محمد مهدیان
9 محمدرضا حاجیان
10 علی پریشانی
11 حسین رفیعی
12 محمدرضا سبحانی
13 مهدی حاجیان
14 ابوالفضل ملک محمودی
15 علیرضا توکلی
16 علیرضا جهان بخش