اسامی درس های یازدهم
ردیف نام کتاب واحد
1 دینی 11
2 شیمی 9
3 فارسی 8
4 زیست 10
5 برنامه سازی و پایگاه داده 7
6 سوادرسانه ای 8
7 فناوری نوین 8
8 کارگاه کارافرینی 6
9 طراحی وب 8
10 تاریخ 13
11 زبان خارجی 4
12 ریاضی 12